[1]
S. Vargas Álvarez, « 128 minutos»., Mem.soc, vol. 19, n.º 39, pp. 203–205, sep. 2015.