[1]
L. Álvaro Pardo B., « 152 pp»., Mem.soc, vol. 19, n.º 39, pp. 206–211, sep. 2015.