[1]
J. R. Bolívar Bolívar, « 1900-1950»., Mem.soc, vol. 5, n.º 9, pp. 121–128, mar. 2014.