[1]
Mejias, L. and Vielma, J.E. 2024. The Avoidance Spectrum of Alexandroff Spaces. Universitas Scientiarum. 29, 2 (May 2024), 97–106. DOI:https://doi.org/10.11144/Javeriana.SC292.taso.