Mejias, L., & Vielma, J. E. (2024). The Avoidance Spectrum of Alexandroff Spaces. Universitas Scientiarum, 29(2), 97–106. https://doi.org/10.11144/Javeriana.SC292.taso