Cardona-Hurtado, Nathalia, Gloria E Guerrero-Alvarez, and Ana M López-Gutiérrez. 2020. “Changes in Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity of Andean Raspberries in Response to Peronospora Sparsa”. Universitas Scientiarum 25 (2):299-319. https://doi.org/10.11144/Javeriana.SC25-2.cipc.