Mejias, Luis, and Jorge Enrique Vielma. 2024. “The Avoidance Spectrum of Alexandroff Spaces”. Universitas Scientiarum 29 (2):97-106. https://doi.org/10.11144/Javeriana.SC292.taso.